fbpx

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Klee Institute (“KI”) en opdrachtgever/ cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van KI met, voor of jegens opdrachtgever/ cliënt. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door KI ten behoeve van opdrachtgever/ cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

1.2 Op een opdracht zijn en blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht zijn gedeponeerd.

 

2. Verplichtingen partijen

2.1 KI zal zich inspannen de overeenkomst met opdrachtgever/ cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. KI staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 2.2 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door KI verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan KI te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan KI verstrekte gegevens en informatie.

 

3. Tarieven en betaling

3.1 KI brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief. KI heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. KI is steeds gerechtigd van opdrachtgever/ cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen. Dwz dat er mogelijk tussentijds gefactureerd kan worden naar de Verzekeraar (mits er met desbetreffende Verzekeraar een overeenkomst is gesloten) dan wel opdrachtgever/ cliënt direct.

 3.2 Betaling van de declaraties van KI dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van opdrachtgever/ cliënt betalingsverplichting uit hoofde van de nakoming door opdrachtgever/ cliënt van zijn jegens KI geldende terzake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorafgaande de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is opdrachtgever, in afwijking van het voorafgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van KI die verband houden met de invordering van haar vorderingen komt voor rekening van opdrachtgever/ cliënt.

3.3 KI heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van opdrachtgever/ cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan opdrachtgever verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zou zijn. KI is, indien tijdige betaling uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten en of onmiddellijk te staken.

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldhulpverlening, bewind voering of surseance van betaling van de opdrachtgever/ cliënt worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk privé opeisbaar. KI is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

3.5 In het geval opdrachtgever/cliënt een afspraak met behandelaar/ coach laat voorbij gaan zonder daarvan deze binnen een allengs redelijke termijn te hebben in gelicht (ten minste 24 uur) houd KI zich het recht voorbehouden om deze ingeplande afspraak volledig door te belasten. Eventueel overmacht van de zijde van opdrachtgever/ cliënt dient te worden aangetoond, eventueel ziekte, ondersteund door een bericht van huisarts en of andere medische instelling van enig officieel karakter.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens KI heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens KI schriftelijk aan KI mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens KI, 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor KI mogelijk aansprakelijk is.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van KI jegens opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met zijn diensten, is beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 750.- (zevenhonderdenvijftig euro).

4.3 Het advies van de behandelaar /coach is naar zijn/ haar aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Op het handelen van de behandelaar/ coach is de gedragscode van professioneel begeleiders, waaronder “de klachtenregeling van het Landelijk Meldpunt Zorg van toepassing. Informatie hierover kunt u vinden op www.landelijkmeldpuntzorg.nl

4.4 KI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van KI gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in art. 4 geldt niet voor opzet of grove schuld van KI en/of haar werknemers/ behandelaren en of coaches.

 

5. Overige bepalingen

5.1 Naast KI kunnen ook alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van werkzaamheden of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten een beroep doen op de Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

5.2 (Avg) De aan KI verstrekte informatie en gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld, indien deze als zodanig worden aangeduid of als KI redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. Opdrachtgever/ cliënt mag ten alle tijden haar dossier inzien en of opvragen. Met het ondertekenen van een overeenkomst met KI gaat opdrachtgever/ cliënt er automatisch mee akkoord dat zijn/ haar verstrekte gegevens worden gedeeld met behandelaren en of coaches die betrokken zijn bij het voorgestelde traject cq behandelmethode, daarentegen mag opdrachtgever/ cliënt dit weigeren, automatisch staakt KI dan haar werkzaamheden omdat binnen de kaders van de behandelmethode KI dan wordt gehinderd bij het uitvoeren van haar werkzaamheden cq behandeling.

KI zal alle informatie van opdrachtgever/ cliënt niet langer in haar dossier houden dan strikt noodzakelijk. In ieder geval houd KI de gegevens voorhanden zolang opdrachtgever/ cliënt in behandeling is (ten minste 6 maanden). Nadat behandeling is voltooid zal KI alle gegevens binnen 12 maanden na behandeling vernietigen. Indien opdrachtgever/ cliënt van verwijdering en of vernietiging op de hoogte gesteld wenst te worden dan dient de opdrachtgever/ cliënt dit van te voren aan te geven bij administratie van KI (schriftelijk, per mail en of brief).

KI is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, indien KI hiertoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids)orgaan verplicht is, en daartoe een officiële titel wordt verstrekt.

5.3 KI heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarde op elk moment te wijzigen.

5.4 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

5.5 De rechtsverhouding tussen KI en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen KI en de opdrachtgever

KI is gevestigd in Rotterdam aan de Wittebrem 40 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72983620

Bij KI bieden wij persoonlijke en individuele behandel- en coaching trajecten aan.